MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 20.července 2001, č.j. 21651/2001-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

    82-51-L/011 (85-06-4/01) Uměleckořemeslné zpracování textilu – práce tkalcovské

   82-51-L/012 (85-06-4/04) Uměleckořemeslné zpracování textilu – ruční výšivky

   82-51-L/029 (85-06-4/02) Uměleckořemeslné zpracování textilu – práce gobelínářské 

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

140

1. Všeobecně vzdělávací

45-47

    Český jazyk a literatura

10

    Cizí jazyk

12

    Občanská nauka

3

    Dějepis

0-2

    Matematika

5

    Přírodovědné předměty (FYZ, CHE, ZEK)

5

    Práce s počítačem

2

    Tělesná výchova

8

2. Odborné 

 

    společný odborný základ

18-20

    Dějiny výtvarné kultury

6-8

    Výtvarná příprava

7

    Ekonomika

2

    Textilní techniky

3

82-51-L/011 (85-06-4/01)

 

Uměleckořemeslné zpracování textilu -

 

práce tkalcovské

75

   Vazby a rozbory tkanin

2

  Technologie

8

   Technologická dokumentace

2

  Odborný výcvik

50-57

   Výběrové vyučovací předměty

6-13

82-51-L/012 (85-06-4/04)

 

Uměleckořemeslné zpracování textilu -

 

ruční výšivky  

75

    Technologie

10

    Technologická dokumentace

2

    Odborný výcvik

50-57

    Výběrové vyučovací předměty

6-13

82-51-L/029 (85-06-4/02)

 

Uměleckořemeslné zpracování textilu -

 

práce gobelínářské

75

    Technologie

10

    Technologická dokumentace

2

    Odborný výcvik

50-57

    Výběrové vyučovací předměty

6-13

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky:

1.     Cílem učebního plánu je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek v rámci daného subjektu. Prostřednictvím využití výběrových vyučovacích předmětů pak dosáhnout pružnější profilace studia.

2.      Konkretizovaný učební plán, rozpracovaný do jednotlivých ročníků studia, tvoří škola a schvaluje jej ředitel školy.

3.      Celkovou výši hodinové dotace odborného výcviku stanovuje ředitel školy v závislosti na regionálních potřebách trhu práce a z nich vyplývajících požadavků na šíři profilace absolventa.

4.      Povinné vyučovací předměty (všeobecně vzdělávací a odborné) představují základ odborného vzdělání studijního oboru a jsou závazné v minimálním počtu hodin, uvedených v učebním plánu.

5.      Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle platných učebních osnov schválených MŠMT a jsou vydány v samostatném souboru. Jedná se o tyto učební osnovy:

            Český jazyk a literatura       - č.j. 25 625/99-22 ze dne 19.7.1999

            Cizí jazyk                       - č.j. 27 669/99-22 ze dne 3.9.1999

            Občanská nauka          - č.j. 23 212/98-23/230 ze dne 21.7.1998

            Dějepis                   - č.j. 23 094/99-22 ze dne 14.6.1999

            Matematika                 - č.j. 23 212/98-23/230 ze dne 21.7.1998

            Fyzika                     - č.j. 23 212/98-23/230 ze dne 21.7.1998

            Chemie                   - č.j. 23 212/98-23/230 ze dne 21.7.1998

            Základy ekologie                  - č.j. 23 212/98-23/230 ze dne 21.7.1998

            Práce s počítačem             - č.j. 25 876/98-23 ze dne 7.9.1998

            Tělesná výchova                  - č.j. 19 891/96-50 ze dne 23.5.1996

V případě inovace výše uvedených učebních osnov budou automaticky nahrazovány inovovanými.

6.      Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku studia.

 

7.      Učivo přírodovědných předmětů se v konkretizovaném učebním plánu člení na samostatné vyučovací předměty fyzika FYZ, chemie CHE a základy ekologie ZEK. Hodinová dotace předmětu základy ekologie se doporučuje na 1 vyučovací hodina týdně za studium. Hodinové dotace předmětů fyzika a chemie stanoví škola podle charakteru studia.

 

8.      Pro zařazení učiva dějepisu může škola volit jednu ze dvou variant:

a)  Zařazení všeobecně vzdělávacího předmětu dějepis v prvním ročníku v dotaci 2 vyučovací hodiny týdně. V tomto případě se výuka odborného vyučovacího předmětu dějiny výtvarné kultury realizuje podle učební osnovy dějiny výtvarné kultury, varianta 1 od druhého ročníku studia.

  b)  Zařazení  odborného vyučovacího  předmětu  dějiny výtvarné kultury varianta 2, která  obsahuje učivo dějepisu. V tomto případě se dějepis jako samostatný předmět  nezařazuje.

9.     Vyučovací  předmět výtvarná příprava lze podle charakteru oboru členit na dva samostatné předměty, a to na odborné kreslení a odborné modelování.

 

10.  Společný odborný základ  představuje učivo společné pro všechny tři specifické oblasti přípravy pro studijní obor. Specifické  učivo je obsaženo ve speciálních odborných předmětech, které jsou obsahově strukturovány podle profilace jednotlivých oblastí specifické přípravy.

 

11.  Technologie a odborný výcvik musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku.

 

12.  Hodinové kapacity stanovené pro výběrové vyučovací předměty lze v konkretizovaném učebním plánu využít jednak na posílení hodinové dotace povinných vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích nebo odborných, nebo odborného výcviku), jednak pro zařazení dalších vyučovacích předmětů. Učební osnovy těchto dalších vyučovacích předmětů a rozšíření učebních osnov využitím hodinové kapacity výběrových vyučovacích předmětů zpracovává škola, schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.

 

13.  Příklady výběrových vyučovacích předmětů: výrobní zařízení, základy fotografování, výpočetní technika, seminář z matematiky, právo, psychologie, ekonomika podnikání, technika administrativy, konverzace v cizím jazyce, písmo, sádrování, zařizování interiérů a exteriérů atd.

 

14.  Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

 

15.  Struktura, obsah, rozsah i zpracování učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

 

16.    Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.