CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

 

Kód a název vzdělávacího programu: 

82-51-L/017 (85-09-4/01) Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování

82-51-L/018 (85-09-4/02) Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí

82-51-L/019 (85-09-4/03) Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže

82-51-L/020 (85-09-4/04) Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla

Vstupní předpoklady žáků: Do studijního oboru mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu a vyhověli podmínkám přijímacího řízení, jehož součástí je talentová zkouška. 

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 4 roky, denní studium             

 

 

Pojetí a cíle vzdělávacího programu: 

            Jedná se o vzdělávací program studijního oboru SOU. Obecným cílem vzdělávacího programu je vybavit žáky potřebnými všeobecnými i odbornými vědomostmi a dovednostmi zahrnujícími poznatky o činitelích, zákonitostech a procesech při uměleckořemeslném zpracování skla. Odborná příprava v rámci studijního oboru je profilována do čtyř specifických oblastí výkonu  činností absolventa, a to do oblastí: 

·          hutní tvarování

·          broušení a rytí

·          umělecké vitráže

·          malba skla

Struktura vzdělávání je koncipována s ohledem na vzájemnou obsahovou provázanost jednotlivých studijních oborů kmenového oboru 8251L Výtvarné a uměleckořemeslné práce. Tvoří ji složka všeobecného a odborného vzdělání.

Složka všeobecného vzdělání respektuje charakteristiku dané vzdělávací úrovně a je pro všechny studijní obory daného kmenového oboru společná.

Složka odborného vzdělání obsahuje základní odborné a speciální odborné učivo.

            Základní odborné učivo poskytuje na vědním základě zobecněné, širší a dlouhodoběji platné vědomosti, dovednosti, zejména však návyky v oblasti metod myšlení a práce. Je základem žádoucí přizpůsobivosti absolventa v rámci oboru. Základní odborné učivo poskytuje znalosti jevů, principů, zákonitostí a vztahů výtvarně estetických, ekonomických a společenských souvislostí i základní dovednosti aplikovat tyto vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů. Tvoří základ odborné složky profilu absolventa.  Řadí se sem učivo dějin výtvarné kultury, výtvarné přípravy, sklářských materiálů, technologie a ekonomiky.

            Speciální odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů v měnících se podmínkách společenské praxe a vytváří předpoklady pro celoživotní učení. Je obsaženo ve vazbě na profilaci odborné přípravy v předmětech tvarování skla, zušlechťování skla, malba skla, umělecké sklenářství. Nedílnou a významnou součástí výuky je odborný výcvik, kde si žáci při praktických činnostech ověřují a upevňují teoretické vědomosti a pracovní postupy a vlastní samostatnou prací rozvíjejí řemeslné dovednosti.     

            Studijní obor zahrnuje přípravu pro náročné, prakticky orientované činnosti v oblasti reprodukce a realizace uměleckořemeslných předmětů a výrobků. Součástí přípravy je rozvoj výtvarného myšlení, cítění a vyjadřování žáků, vedoucí k estetickému vnímání skutečnosti a k jeho promítnutí do praktických činností. V průběhu přípravy získají žáci rovněž základní vědomosti a dovednosti pro uplatnění v živnostenském podnikání.

             Součástí učebních dokumentů je obecný učební plán, obsahující vyučovací předměty s konkrétními hodinovými dotacemi za celé období studia. Tato forma učebního plánu předpokládá, že škola si tento učební plán rozpracuje do jednotlivých ročníků sama. V učebním plánu je ponechán prostor pro výběrové vyučovací předměty, které škole poskytují možnost dotváření profilu absolventa  a v návaznosti na něj  i učebního plánu.           

            Žáci jsou vychováváni a vzděláváni tak, aby se stali lidmi s dobrou orientací ve světě, kteří jsou schopni vlastního zdokonalování a úspěšného vyrovnávání se se soukromými i profesními problémy a aby měli z hlediska obecně lidského žádoucí hodnotovou orientaci.

            Obecným cílem vzdělávacího programu  je připravit pracovníka dobře  umístitelného na trhu práce, schopného adaptace na měnící se podmínky trhu práce, s rozvinutými klíčovými dovednostmi.

 

Charakteristika obsahových složek 

            Všeobecné vzdělávání

            Obsah vzdělávacího programu studijního oboru uměleckořemeslné zpracování skla je odvozen ve složce všeobecně vzdělávací od Standardu středoškolského odborného vzdělávání vymezujícího v podobě výchovně vzdělávacích cílů a obsahových okruhů šest oblastí všeobecného vzdělávání.

            Jazykové vzdělávání plní významnou socializační funkci a zvyšuje kulturu projevu, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském a cizím jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, na druhé straně přispívá i ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. Důležitou součástí přípravy v cizím jazyce je i poznání základního odborného názvosloví z oboru a jeho aktivní používání.

            Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť obsahuje učivo z různých humanitních a společenskovědních disciplín, jako jsou psychologie, politologie, teorie státu a práva, etika, filozofie, historie apod.. Základním cílem společenskovědního vzdělávání je vybavit žáka určitým množstvím poznatků i dovedností a osobnostní a sociální kultivace žáka. Osvojené poznatky a dovednosti mají usnadnit žákovi pochopit sama sebe i druhé lidi, naučit se žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy demokratické  společnosti.

            Matematické vzdělávání poskytuje žákům ucelený systém poznatků, rozvíjí jejich numerické dovednosti a návyky, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost a orientaci v každodenním životě moderní společnosti, slouží jako základ pro jejich další vzdělávání. Matematika se významně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení. Matematika má průpravnou funkci k technickým disciplínám a fyzice.

            Přírodovědné vzdělávání zahrnuje fyziku, chemii a ekologickou výchovu. Žáci si osvojují důležité pojmy, veličiny a zákonitosti z fyziky a chemie nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. Fyzika a chemie jsou základem technických a technologických disciplín, a proto musí být samozřejmá koordinace přírodovědného vzdělávání se vzděláváním odborným i numerickým.  V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí.

            Estetické vzdělávání má nadpředmětový charakter, neboť má výrazné kultivační a výchovné poslání. Na estetické vzdělávání je nutno nahlížet jako na jednu ze základních formativních oblastí vzdělávacího procesu. Realizuje se  jednak vlastní tvůrčí činností žáka především ve vyučovacím předmětu výtvarná příprava, jednak přes poznání a pochopení krásy prostřednictvím konkrétních uměleckých děl i šířeji chápaných estetických výtvorů různých žánrů především ve vyučovacím předmětu dějiny výtvarné kultury. Ve všeobecně vzdělávací složce se na estetickém vzdělávání podílí literární výchova a výuka v předmětu český jazyk a literatura. Estetická výchova prostupuje celým vzdělávacím obsahem a přispívá k pochopení zákonitostí tradiční i moderní uměleckořemeslné tvorby.

            Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou ve vyučovacím předmětu odborný výcvik vymezeny  požadavky na vytvoření předpokladů pro transfer získaných dovedností z oblasti tělesné kultury do pracovní metodiky a na zvládnutí kompenzačních cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil vzhledem k požadavkům praxe a budoucí profese, dále pak na vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy, zejména se jedná o zvládnutí základů poskytování první pomoci při úrazech. Upevnění dovedností první pomoci je součástí náplně lyžařského výcvikového zájezdu nebo sportovně turistického kurzu.

 

            Odborné vzdělávání

            Složka odborného vzdělávání je odvozena od Standardu středoškolského odborného vzdělávání v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro vzdělávací směr umění. Poskytuje žákům ucelený soubor vědomostí, intelektuálních a manuálních dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění.

            Ve složce odborného vzdělávání jsou účelově propojeny poznatky z oblasti výtvarné a umělecko-historické přípravy, základů technických disciplin, technologických procesů a vlastností materiálů, ekonomiky a ekologie. Vědomosti a dovednosti z teoretické složky odborného vzdělávání jsou využívány v různých praktických aplikacích v předmětu odborný výcvik, čímž se zpětně upevňuje a ověřuje systém poznatků z teoretických odborných předmětů.

            Učivo obsahového okruhu výtvarná a umělecko-historická příprava poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro názorné vyjadřování, rozvíjí estetický cit a výtvarnou zkušenost.  Vede žáky k základní orientaci v dějinách umění a uměleckého řemesla. Objasňuje základní souvislosti umění s vývojovými etapami všeobecných dějin lidstva a na základě těchto poznání v žácích formuje estetické myšlení a cítění. Přispívá k pochopení kulturního dědictví minulosti a pěstuje hluboký zájem o obor.

            Učivo obsahového okruhu základy technických disciplin poskytuje žákům potřebné znalosti pro čtení technické dokumentace, dovednosti pro kreslení náčrtů a skic. Pěstuje požadovanou představivost a obrazotvornost pro vytvoření představy  o budoucí konstrukci nebo tvaru uměleckořemeslného předmětu nebo výrobku. Žáci si osvojují poznatky z oblasti aplikací výpočetní techniky, poznatky o funkci strojů a zařízení, získávají základní vědomosti a dovednosti pro provádění měřických a ověřovacích prací. Učivo tohoto okruhu přispívá k rozvoji logického myšlení a samostatné tvořivé práce.

            Učivo obsahového okruhu technologické procesy a vlastnosti materiálů tvoří základ odborného vzdělávání technologického charakteru. Seznamuje žáky s materiály, technikami a pracovními postupy používanými v oblasti uměleckořemeslného zpracování skla. Učivo okruhu vybavuje žáky  schopnostmi chápat souvislosti  a návaznosti pracovních postupů, historizujících, estetických  a uměleckořemeslných hledisek, chápat nutnost  dodržování pracovní kázně.

            Učivo obsahového okruhu ekonomika a ekologie uvádí žáky do ekonomického myšlení v souvislostech odpovídajících tržnímu hospodářství. Umožní jim osvojit si základní vědomosti a dovednosti z oblasti pracovněprávních vztahů, živnostenského podnikání a  podnikových činností. Učivo seznamuje žáky se základními zásadami ochrany a tvorby životního prostředí a zásadami vztahujícími se bezprostředně ke zpracování skla. Vychovává k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k dodržování pracovní a technologické kázně a k odpovědnosti za  kvalitu vykonané práce.

 

            Poznámka:  Škola respektuje metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol.“            

 

            Klíčové dovednosti

            Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě.

            Z hlediska významu klíčových dovedností pro studijní obor lze považovat za žádoucí posilování

·      komunikativních dovedností, zejména dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou,

·      personálních a interpersonálních dovedností, zejména zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost využívat sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace, dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních,

·      dovedností řešit problémy a problémové situace, zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci řešení,

·      dovednosti numerické aplikace, zejména dovednosti používat různé matematické postupy důležité pro řešení praktických situací,

·      dovednost využívat informačních technologií, zejména dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě a kriticky posuzovat tyto informační zdroje a jejich obsahy.

 

Organizace výuky

            Studium je organizováno jako čtyřleté denní pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Je ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

 

Metodické přístupy

            Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných profesních vlastností a schopností. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce a využití osobního příkladu.

            Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů by měl vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.

            Orientaci, ve kterých vyučovacích předmětech se klade zvláštní důraz na realizaci cílů jednotlivých klíčových dovedností, poskytuje tabulka klíčových dovedností zařazená v učebních dokumentech za učebním plánem denní formy studia.

            Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvýhodnějších aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů. Příklad žákovského projektu z hlediska přípravy vyučujícího je přiložen na závěr učebních dokumentů.

            Žákovský projekt zařazený v těchto učebních dokumentech (vzdělávacím programu) není pro školy povinný, ale jedná se o námět (ukázku) jednoho projektu, na základě kterého si vyučující ve školách mohou zpracovat podklady pro realizaci konkrétních projektů v případě jejich zařazení do přípravy.

 

            Kromě realizace klíčových dovedností vede vyučující žáky k trpělivé a soustavné práci a usiluje o to, aby si žáci vytvořili dobrý vztah k tvůrčí pracovní činnosti a k praktickým činnostem. 

 

Další specifické požadavky: 

Zdravotní požadavky na uchazeče 

Pro zařazení do studijních oborů uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování, uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí, uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže, uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla nejsou zdravotně způsobilí uchazeči, kteří mají zejména následující onemocnění:

 

Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvolené specifické přípravy studijního oboru.

K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu           

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

            Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro studijní obor.

            V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany.

            Rozsah praktické přípravy je určen učebními osnovami. Podmínky, za kterých je možno tuto přípravu provádět stanoví ZP ve znění pozdějších předpisů, v §163 až 168 a dále ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.261/1997 Sb.ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím.

 

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí: 

1.    Důkladné seznámení žáků s platnými předpisy k zajištění BOZP, hygieny práce, technologickými a pracovními postupy,

2.    používání  strojního zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním a  hygienickým předpisům,

3.    používání osobních ochranných pracovních prostředků podle vyhodnocených rizik u pracovních činností,

4.    dodržování zákonných ustanovení v oblasti požární ochrany a prevence před možným vznikem požáru,

5.    dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem v souladu s přílohou č. 1  vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. vykonávání stanoveného dozoru, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně: 

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na  dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla  bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.                            

Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce  a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.           

Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích zaměstnanců příslušného učňovského zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tematický celek plní.