PROFIL ABSOLVENTA

 

 

 

Kód a název vzdělávacího programu:

82-51-L/017 (85-09-4/01) Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování

82-51-L/018 (85-09-4/02) Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí

82-51-L/019 (85-09-4/03) Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže

82-51-L/020 (85-09-4/04) Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla 

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

   

Výsledky vzdělávání 

            Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Je připraven pro výkon náročných pracovních činností manuálního charakteru v oblasti uměleckořemeslného zpracování skla. Podle specifické přípravy se především zabývá zhotovováním individuálních uměleckořemeslných výrobků převážně rukodílně podle výtvarných  návrhů s použitím původní technologie a původních materiálů.

            Absolvent oboru má komplexní znalosti o výrobě užitkového skla z hlediska mechanických a fyzikálně chemických procesů probíhajících při hutním tvarování, prvotní rafinaci a konečném zušlechťování sklářského výrobku broušením, rytím, malováním a kombinací těchto technik při respektování výtvarně estetického cítění současného člověka a znalosti módních trendů dané doby. Absolvent je seznámen s organizací manufakturní sklářské výroby a na ni navazujícími prvky: automatickým tvarováním, broušením, rytím a tiskem barvou nebo drahými kovy.

            Po ukončení specifické přípravy pro hutní tvarování absolvent ovládá historické, tradiční a moderní techniky vytváření výrobků ze sklovin, včetně hutní dekorace  tak, že je schopen samostatně je reprodukovat a vlastními schopnostmi a s vypěstovaným výtvarným citem je dále zdokonalovat. Je seznámen se specifikou vedení sklářské čety v huti.

Po ukončení specifické přípravy pro broušení a rytí absolvent ovládá samostatnou tvorbu dekorů a jejich aplikací za použití kombinovaných zušlechťovacích historických, tradičních a moderních technik při důkladném seznámení s technikou broušení nebo rytí. Má rozvinutou schopnost koordinovat a kombinovat zušlechťovací techniky; je seznámen se specifikou řízení kolektivu při zušlechťování skla. Specifická příprava pro broušení a rytí se  v průběhu přípravy specializuje podle jednotlivých základních sklářských profesí s ohledem na nadání a schopnosti žáků.

Po ukončení specifické přípravy pro umělecké vitráže absolvent má osvojeny znalosti výtvarného a konstrukčního řešení historických a moderních výrobků. V návaznosti na sklářské techniky je seznámen s použitím světla v architektuře jako součásti výtvarného a funkčního řešení oken, dveří, stěn, včetně svítících objektů a osvětlovacích těles. Ovládá techniky broušení plochého skla, malířské techniky a sklářské práce, především zasklívání do olova a s tím související pájení a svařování kovů, nové techniky a technologie spojování skla.

Po ukončení specifické přípravy pro malbu skla ovládá všechny techniky zdobení skla malbou, a to starými i novými s využitím moderní techniky a technologie.

Absolvent studijního oboru uměleckořemeslné zpracování skla je vybaven vědomostmi pro podnikatelskou  a zaměstnaneckou činnost  v  malých a středně velkých firmách. Pro výkon uvedených činností vytváří předpoklady škola všeobecným i odborným vzděláváním žáků a jejich výchovou.    

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

    Absolvent studijního oboru uměleckořemeslné zpracování skla byl v průběhu přípravy veden k tomu, aby

·          disponoval  rozvinutými  dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení,   utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,    

·          chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

·          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

·          chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

·          uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně  ústně i písemně vyjadřovat,  uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

·          uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen  vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice  výstižně a logicky,

·          získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom hodnoty kulturních památek a přínosu umění pro život člověka,

·          cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické  památky a byl ochoten je ochraňovat,

·          rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

·          byl schopen používat  cizí jazyk jako prostředek  mezikulturní komunikace v rámci  světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby  svého povolání a  dalšího  vzdělávání,

·          dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

·          používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

·          uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, uplatňoval zásady prostorového vyjadřování,

·          porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.,

·          uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů,  pracovat s informacemi a  obhájit vlastní řešení,

·          osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

·          dokázal poskytnout  první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

·          projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

            Po ukončení přípravy ve studijním oboru uměleckořemeslné zpracování skla a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky pro uplatnění v podmínkách průmyslové a živnostenské  výroby  absolvent

·          ovládá obecné principy periodizace historického vývoje společnosti a její výtvarné    kultury včetně uměleckých řemesel,

·          má znalosti obecných historických zákonitostí estetiky užitého  výtvarného umění,

·          chápe podmíněnost každé vývojové etapy etapou předcházející až po současnost, a to v obecně historickém procesu i v konkrétní oblasti dějin národních a v odlišnosti vývoje výtvarné kultury včetně uměleckých řemesel,

·          ovládá základy kresby ornamentu, figury a modelování,

·          dovede vytvářet asociace mezi skutečným tvarem zobrazeného objektu a jeho znázorněním,

·          používá předpisy a aplikuje požadavky Státní památkové péče, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zásady poskytování první pomoci,

·          čte a event. zhotovuje pracovní výkresy a ovládá další způsoby grafické komunikace,

·          pracuje s osobním počítačem na přiměřené úrovni,

·          aktivně používá odbornou terminologii svého oboru, aplikuje poznané jevy, principy, výtvarně estetické vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů,

·          má komplexní přehled o výrobě a zpracování skla včetně používaných materiálů a surovin a o zušlechťovacích procesech,

·          má speciální vědomosti z oblasti uměleckořemeslného zpracování skla dané  charakterem konkrétní specifické přípravy studijního oboru,  

·          posuzuje vlastnosti používaného materiálu,

·          provádí kontrolu jakosti materiálů a výrobků,

·          dodržuje technologickou a pracovní kázeň,

·          vede osobní evidenci o vykonané práci, o spotřebě materiálu,

·          obsluhuje základní stroje a zařízení v dílnách a provádí jejich běžnou údržbu,

·          uplatňuje základní vztahy své profese k ostatním profesím uměleckořemeslné práce,               

·          orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy,

·          vykonává své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení.

Příprava ve studijním oboru uměleckořemeslné zpracování skla vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi uplatňoval při tvarování nebo zušlechťování skla estetický cit a smysl pro čistotu tvaru skleněného výrobku, rozvíjel svou výtvarnou představivost při vytváření dekoračních motivů a realizaci návrhů výtvarníka, uplatňoval způsoby zvyšování efektivity práce a kvality výrobků a k těmto požadavkům vedl i podřízené pracovníky.

 

Po ukončení specifické přípravy pro hutní tvarování  absolvent

·          připravuje  pracovní otvor u pánvových pecí, stahuje sklovinu,

·          volí potřebné nářadí podle velikosti a druhu (sílu sklářských píšťal, velikost svaláků, pinzet, nůžek, naběráků a přílepníků),

·          nabírá sklovinu, tvaruje  baňky různých velikostí, tvaruje sklovinu  na ouška, nožky, stonky,

·          nalepuje a ohřívá rubíny,

·          přepichuje baňky pomocí opěrky i z volné ruky,

·          nabranou sklovinu tvaruje svalákem, rozděluje  sílu skloviny podle vzorku natahováním, roztáčením a tvarováním na hrany,

·          odstraňuje vady skloviny, rozhoduje o odstranitelnosti vad, popřípadě vyřazuje  polotovar z výrobního procesu,

·          zná jednotlivé základní technologické  postupy,

·          provádí údržbu nářadí a forem (dřevěných, kovových, pecolových),

·          hospodaří správně s materiálem a pracovním nářadím,

·          stanovuje správnou teplotu pro odrážení výrobků před další manipulací do  chladící pece,

·          předchází vadám vzniklým chladícím procesem,

·          zná a dodržuje správnou  koordinaci všech pohybů při manipulaci se sklovinou na sklářské píšťale v určitém prostoru a ve vztahu ke  spolupracovníkům,

·          vícenásobně nabírá na píšťalu a svaluje ve svaláku včetně barevek a opálů při foukání baněk,

·          fouká baňky pro výrobky podjímané a zdobené obalováním, např. džbánky, vázy, karafy,  odlivky apod.,

·          nabírá, fouká a tvaruje silnostěnné a slabostěnné výrobky do 1 litru obsahu a do velikosti 8 při přesném rozdělení  síly stěn, hladkosti výrobků,

·          tvaruje včetně optického zdobení, podjímání, přejímání s popraskáním  povrchu – kraklé,

·          fouká kalíšky všech velikostí a tvarů – obkládá na stonek, rovně stříhá a  roztáčí džbánky, karafy, včetně tvarování hubiček a oušek,

·          hutně tvaruje výrobky (popelníky, vázy),

·          nabírá a natahuje barevné nálepy, lepí a tvaruje nálepy,

·          obstřihuje a roztáčí hrdla lahví,

·          tahá stonky u kalíšků, tvaruje v kamínku, roztáčí dýnka, lepí třínožky na misky, talíře, vázy, zhotovuje menší výrobky (svíčky, nástavce ze dvou a více dílů,

·          tvaruje trychtýře pro výrobu předjímaného skla a vykonává další náročné a pracovně obtížné práce při tvarování různě kombinovaných a tvarově členitých sklářských výrobků dutého skla z různých druhů sklovin foukáním, konečným tvarováním s různou technikou.

Specifická  příprava  pro  hutní   tvarování vytváří  předpoklady k tomu, aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslné zpracování skla byl po  příslušné praxi schopen

·          foukat kalíšky  slabostěnné, silnostěnné, podjímané i přejímané,

·          nabírat, foukat a  tvarovat výrobky z dvou a třívrstvého skla i nad 200 mm, rovněž tak výrobky o značné složitosti, hmotnosti a velikosti,

·          lepit, tvarovat a zdobit nitkováním, zhotovovat náročné výrobky slepováním více dílů,

·          samostatně tvarovat různé výrobky z volné ruky a figurky unikátního charakteru ve  spolupráci s výtvarníkem.

 

Po ukončení specifické přípravy pro broušení a rytí  absolvent

·          samostatně brousí, jemní, samuje a leští okraje skleněných výrobků, předtvarované  a  nepředtvarované plochy na skleněných výrobcích,

·          vybrušuje, jemní a mechanicky leští základní druhy dekorů (středně obtížných a  obtížných) prováděných na rovné i nerovné ploše za použití všech druhů bousících, jemnících a leštících kotoučů i hmot,

·          dovede opukávat skleněné výrobky na kameni a pomocí diapil sámovat a opravovat skleněné výrobky.

·          ryje klouzavou technikou různé druhy dekorů,

·          ryje karborundovými a elektritovými kotouči kombinované rytiny,

·          provádí hluboké plastické rytiny,

·          ryje měděnými kotouči za použití volného brusiva.

Specifická příprava pro broušení a rytí se  v průběhu studia specializuje podle jednotlivých základních sklářských profesí na oblast  a) broušení a b) rytí

Po  ukončení specifické přípravy v oblasti broušení absolvent navíc provádí složitější kaménkové výbrusy na jednoduchých tvarech, vybrušování obtížnějších tvarů použitím různých typů výbrusů,

Příprava v oblasti broušení  vytváří dále předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen vybrušovat zvlášť složité a kombinované tvary a řezy prováděné kombinovanými technikami.

Po ukončení specifické přípravy v oblasti rytí absolvent navíc ryje na kamínku nebo mědi ornamenty a složité dekory klouzavým způsobem, dále ozdobné písmo, květinové, zvířecí a figurální motivy a  architekturu, složité parabolické řezy a spirály samotné i skládané do motivů.

Příprava v oblasti rytí vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen složitějších a náročnějších pracovních úkonů při rytí složitých a hlubokých plastických a modelovaných dekorů, rýt figurální dekory spolu s motivy krajin, architektury a písma.

Specifická příprava pro broušení a rytí vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslné zpracování skla byl po příslušné praxi schopen vykonávat technologicky i výtvarně náročné práce při zušlechťování výrobků velkých rozměrů, nesymetrických a složitějších za použití kombinovaných  technik, požadujících vysokou náročnost řemeslné práce.

 

Po ukončení specifické přípravy pro vitráže absolvent

·          ovládá výrobu vitráží podle návrhu,

·          ovládá demontáž i montáž vitráží,

·          umí rozkreslovat, zmenšovat a zvětšovat předlohy, šablonovat,

·          provádět výběr skla podle barev, řezat sklo podle šablon,

·          odlévat olovo do forem, protahovat olovo, skládat do olova a letovat,

·          je seznámen s broušením fazet a jejich  využitím při výrobě vitráží a s prováděním různých zábrusů do  plochého skla,

·          ovládá základní malířské a zdobící techniky,  především na sklo ploché,

·          umí rekonstruovat a provádět menší opravy, popř. i dle dokumentace.

 

Po ukončení specifické přípravy pro malbu skla absolvent

·          samostatně provádí malířské úkony od různých   jednoduchých a malířských technik až po náročnou malbu při použití všech druhů dekoračních materiálů od  barev, emailů až po emulze drahých kovů,

·          ovládá ruční malbu štětcem, kresbu perem, vyškrabování jehlou, ledování, matování matovací solí, leptání, malbu s krycími laky aj.,

·          provádí  dekorační techniky všech druhů jako např., jednoduchou tahovou  techniku květinových motivů, páskové dekory, natírání ploch zlatem – listrem – barvou, stínovací techniky jednoduché až po  složitou  pro motivy zvířecí, květinové krajinové, figurální, portrét atd., dále plastické dekorové – malba reliéfu, vysokého smaltu – modelování květin a jiných motivů,

·          ovládá písmo v kombinaci různých druhů malířských technik, kolorování tisku, razítkování a pod.,

·          je seznámen s výrobou žluté, zelené, červené a černé lazury, pískováním, tiskem, ocelotiskem, vyťukávání diamantem,

·          umí správně ukládat dekorované výrobky určené k vypalování na plochy do komorových nebo pásových vypalovacích pecí,

·          zná vypalovací proces, seřizování (vypalovacích teplot podle technologických požadavků). 

 

Možnosti uplatnění absolventa

                Vykonáním maturitní zkoušky absolvent získává kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno specifickou přípravou studijního oboru. Jedná se zejména o povolání manuálního charakteru, a to umělecký sklář, sklář dutého skla, brusič skla, rytec skla, umělecký sklenář a vitrážista, malíř skla, umělecký leptař skla.

                 Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.