PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

8251L Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Kód a název vzdělávacího programu:

82-51-L/022 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské

82-51-L/014 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické

Dosažený stupeň vzdělání:

 úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

 maturitní zkouška
 vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Je připraven pro kvalifikovaný výkon náročných pracovních činností manuálního charakteru v příslušné oblasti užitého umění. Důraz je kladen na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství, a tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Přitom je akcentována osobnost žáka, orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Po ukončení přípravy ve studijním oboru je absolvent připraven zejména pro výkon pracovních činností v oblasti reprodukčního kamenosochařství nebo keramické výroby užitkových a dekoračních předmětů prováděných převážně rukodělně podle příslušné dokumentace nebo návrhů výtvarníků. Pro výkon uvedených činností jsou vytvářeny předpoklady všeobecným i odborným vzděláváním žáků, rozvojem jejich estetického cítění, výtvarného myšlení a vyjadřování.

Absolvent ovládá historické, tradiční a moderní techniky vytváření uměleckořemeslných výrobků z kovových materiálů tak, že je schopen samostatně je reprodukovat a vlastními schopnostmi a s vypěstovaným výtvarným citem je dále zdokonalovat. Umí používat technickou a technologickou dokumentaci pracovních operací daného oboru, umí číst technické výkresy, zhotovovat dílenské výkresy, provádět výpočty a výběr materiálu. Pracuje podle příslušných pracovních postupů a technologických předpisů, kontroluje a hodnotí výsledky pracovního procesu. Umí seřídit základní stroje a zařízení, ovládá běžnou údržbu a opravy nářadí a nástrojů, odpovídá za hospodaření se svěřeným materiálem.

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

·        chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

·        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

·        chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

·        uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

·        uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

·        získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom hodnoty kulturních památek a přínosu umění pro život člověka,

·        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

·        rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

·        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání,

·        dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

·        používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

·        uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, uplatňoval zásady prostorového vyjadřování,

·        porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafu, diagramů, tabulek atd.,

·        uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

·        osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

·        dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

·        projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

·        orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění. 

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        ovládal obecné principy periodizace historického vývoje společnosti a její výtvarné kultury včetně uměleckých řemesel,

·        měl znalosti obecných historických zákonitostí estetiky užitého výtvarného umění,

·        rozpoznával podle znaků a uměleckořemeslných prvků jednotlivá slohová období,

·        chápal podmíněnost každé vývojové etapy etapou předcházející až po současnost, a to v obecně historickém procesu i v konkrétní oblasti dějin národních a v odlišnosti vývoje výtvarné kultury včetně uměleckých řemesel,

·        ovládal základy kresby ornamentu, figury a modelování,

·        dovedl vytvářet asociace mezi skutečným tvarem zobrazeného objektu a jeho znázorněním,

·        četl a event. zhotovoval technické výkresy, dílenské náčrty a ovládal další způsoby grafické komunikace,

·        pracoval s osobním počítačem na přiměřené úrovni,

·        aktivně používal odbornou terminologii svého oboru, aplikoval poznané jevy, principy, výtvarně estetické vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů,

·        orientoval se v popisech pracovních technologií, materiálů a starých technik,

·        posuzoval vlastnosti používaného materiálu,

·        prováděl kontrolu jakosti materiálů a výrobků,

·        dodržoval technologickou a pracovní kázeň,

·        uměl vést osobní evidenci o vykonané práci, o spotřebě materiálu,

·        používal předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zásady poskytování první pomoci,

·        obsluhoval základní stroje a zařízení v dílnách a prováděl jejich běžnou údržbu,

·        uplatňoval základní vztahy své profese k ostatním profesím uměleckořemeslné práce,

·        orientoval se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy,

·        vykonával své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení.

 

Výuka ve studijním oboru uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky se specifickou přípravou pro práce kamenosochařské postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        znal základní horniny v oboru a jejich vhodné použití,

·        znal základní sortiment kamenických výrobků,

·        určil povrchové úpravy,

·        zpracoval kámen do pravoúhlých tvarů,

·        vypracoval v kameni válcové, kuželové, kulové i zborcené plochy,

·        četl technické výkresy,

·        připravil šablony nebo je sejmul z poškozených kusů,

·        vybrousil a vyleštil kámen,

·        zpracoval jednoduché nápisy,

·        tesal písmo,

·        barvil, bronzoval a vyzlatil písmo v kameni,

·        znal základní postupy kamenosochařské reprodukce,

·        ovládal techniku realizace reliéfu na můstek, na harfu,

·        ovládal techniku tečkování

·        ovládal techniku zvětšování i zmenšování reprodukovaného modelu kružidly,

·        připravil sádrové formy a odléval jednoduché odlitky,

·        ovládal restaurování poškozených sádrových odlitků,

·        připravil jednoduchou výkresovou i fotografickou dokumentaci restaurované architektury,

·        ovládal základní postupy restaurování jednoduchých kamenických výrobků,  

·        osadil reliéf i volnou plastiku.

Výuka ve studijním oboru uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky se specifickou přípravou pro práce keramické postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        znal keramické suroviny a sestavoval výrobní hmoty,

·        vytáčel z volné ruky na hrnčířském kruhu,

·        obtáčel, uchytil a retušoval keramické výrobky,

·        sestavoval jednoduché glazury,

·        glazoval a dekoroval (namáčení, stříkání, malování, engobování),

·        ovládal vypalovací proces,

·        vytvářel plošnou mozaiku,

·        modeloval dle daného modelu,

·        formoval,

·        vytvářel litím keramické břečky,

·        zatáčel na mechanickém kruhu,

·        pracoval se sádrou,

·        vyráběl sádrové modely na sádrařském kruhu,

·        vyráběl jednoduché i složité formy,

·        ovládal základy restaurování keramických výrobků,

·        prováděl patinování keramického zboží.

 

Možnosti uplatnění absolventa

Vykonáním maturitní zkoušky absolvent získává kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno specifickou přípravou studijního oboru. Jedná se zejména o povolání manuálního charakteru, a to sochař kamene a umělecký keramik.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.