MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 16. srpna 2002, č.j. 24 598/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

82-51-L/022 (85-07-4/01) Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské

82-51-L/014 (85-07-4/04) Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

140

1. Všeobecně vzdělávací

45- 47

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

0-2

Matematika

5

Přírodovědné předměty (FYZ, CHE, ZEK)

5

Práce s počítačem

2

Tělesná výchova 

8

2. Odborné

 

Společný odborný základ

18-20

Dějiny výtvarné kultury

6-8

Výtvarná příprava

8

Technické kreslení

2

Ekonomika

2

82-51-L/022 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské

 

75

Materiály

4

Technologie

8

Technologická dokumentace

2

Odborný výcvik

56

Výběrové vyučovací předměty

5

82-51-L/014 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické

 

75

Keramická výroba

4

Technologie

8

Technologická dokumentace

2

Odborný výcvik

56

Výběrové vyučovací předměty

5

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

Poznámky:

1.      Cílem učebního plánu je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek, v rámci daného subjektu. Prostřednictvím využití výběrových vyučovacích předmětů pak dosáhnout pružnější profilace studia.

2.      Konkretizovaný učební plán, rozpracovaný do jednotlivých ročníků studia, tvoří škola a schvaluje jej ředitel školy. Schválený učební plán je součástí povinné dokumentace školy.

3.      Povinné vyučovací předměty (všeobecně vzdělávací a odborné) představují základ vzdělání studijního oboru a jsou závazné v minimálním počtu hodin, uvedených v učebním plánu.

4.      Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle učebních osnov platných pro střední odborné školy a jsou vydány v samostatném souboru.

5.      Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku studia.

6.      Učivo přírodovědných předmětů se v konkretizovaném učebním plánu člení na samostatné vyučovací předměty fyzika, chemie a základy ekologie. Hodinová dotace předmětu základy ekologie se doporučuje na 1 vyučovací hodinu týdně za studium. Hodinové dotace předmětů fyzika a chemie stanoví školy podle charakteru studia.

7.      Pro zařazení učiva dějepisu může škola volit dvě varianty:

a)    Zařazení všeobecně vzdělávacího vyučovacího předmětu dějepis v prvním ročníku v dotaci 2 vyučovací hodiny týdně. V tomto případě se výuka odborného vyučovacího předmětu dějiny výtvarné kultury realizuje podle učební osnovy dějiny výtvarné kultury, varianta 1 od druhého ročníku studia.

b)    Zařazení odborného vyučovacího předmětu dějiny výtvarné kultury varianta 2, která obsahuje učivo dějepisu. V tomto případě se dějepis jako samostatný vyučovací předmět nezařazuje.

8.      Vyučovací předmět výtvarná příprava lze podle charakteru oboru členit na dva samostatné předměty, a to na přípravné kreslení a přípravné modelování.

9.      Společný odborný základ představuje učivo společné pro obě specifické oblasti přípravy. Specifické učivo je obsaženo ve speciálních odborných předmětech, které jsou obsahově strukturovány podle profilace jednotlivých oblastí specifické přípravy.

10.  Technologie a odborný výcvik musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku.

11.  Hodinové kapacity stanovené pro výběrové vyučovací předměty lze v konkretizovaném učebním plánu využít jednak na posílení hodinové dotace povinných vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích nebo odborných, nebo odborného výcviku), jednak pro zařazení dalších vyučovacích předmětů. Učební osnovy těchto dalších vyučovacích předmětů a rozšíření učebních osnov využitím hodinové kapacity výběrových vyučovacích předmětů zpracovává škola, schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.

12.  Příklady výběrových vyučovacích předmětů: výrobní zařízení, základy fotografování, výpočetní technika, seminář z matematiky, právo, psychologie, ekonomika podnikání, technika administrativy, konverzace v cizím jazyce, písmo, sádrování atd. Lze využít i soubor učebních osnov výběrových vyučovacích předmětů vydaných NÚOV Praha.

13.  Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

14.  Struktura, obsah, rozsah i zpracování učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

15.  Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

 

Doporučený učební plán - denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

4.

A.

Povinné vyučovací předměty

33

35

35,5

36,5

140

1.

Všeobecně vzdělávací

16

13

10

8

47

 

Český jazyk a literatura

2

2

3

3

10

 

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

 

Občanská nauka

1

1

1

 

3

 

Dějepis

2

-

-

-

2

 

Matematika

2

2

1

-

5

 

Fyzika

2

-

-

-

2

 

Chemie

-

2

-

-

2

 

Základy ekologie

-

1

-

-

1

 

Práce s počítačem

2

-

-

-

2

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

2.

Odborné

17

22

25,5

28,5

93

 

Dějiny výtvarné kultury

-

2

3

2

7

 

Výtvarná příprava

2

2

2

2

8

 

Technické kreslení

2

-

-

-

2

 

Ekonomika

-

-

-

2

2

 

Materiály nebo Keramická výroba

2

2

-

-

4

 

Technologie

2

2

2

3

9

 

Technologická dokumentace

-

-

1

2

3

 

Odborný výcvik

9

14

17,5

17,5

58

B.

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Poznámka: Doporučený učební plán je využitelný pro oba studijní obory.