PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

8251LVýtvarné a uměleckořemeslné práce

Kód a název vzdělávacího programu:

82-51-L/009 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje

 

82-51-L/010 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - klávesové nástroje

 

82-51-L/027 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - dechové a bicí nástroje

Dosažený stupeň vzdělání:

 úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

 maturitní zkouška
 vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Výsledky vzdělávání

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Je připraven pro výkon náročných pracovních činností manuálního charakteru v oblasti uměleckořemeslné stavby hudebních nástrojů. Podle specifické přípravy se především zabývá zhotovováním hudebních nástrojů převážně rukodělně podle příslušné dokumentace nebo výtvarných návrhů s použitím původní technologie a původních materiálů.

Absolvent oboru má komplexní znalosti o hudebních nástrojích z hlediska historie výroby při respektování výtvarně estetického cítění současného člověka a znalosti módních trendů dané doby. Absolvent je seznámen s organizací ruční výroby a na ni navazujícími prvky strojové výroby.

Po ukončení přípravy ve studijním oboru uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů absolvent ovládá historické, tradiční a moderní techniky vytváření výrobků z původních i současných materiálů tak, že je schopen samostatně je reprodukovat a vlastními schopnostmi a s vypěstovaným výtvarným citem je dále zdokonalovat. Umí používat technickou a technologickou dokumentaci pracovních operací daného oboru, umí číst technické výkresy, zhotovovat dílenské výkresy, provádět výpočty a výběr materiálu pro přípravu koncertních i mistrovských nástrojů. Pracuje podle příslušných pracovních postupů a technologických předpisů, provádí jednoduchá i složitá měření během pracovního procesu pomocí měřidel a měřících přístrojů, kontroluje a hodnotí výsledky pracovního procesu po stránce kvalitativního a funkčního provedení. Umí seřídit základní stroje a zařízení, ovládá běžnou údržbu a opravy nářadí a nástrojů, odpovídá za hospodaření se svěřeným materiálem.

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

·        chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

·        uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

·        chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

·        uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

·        uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

·        získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom hodnoty kulturních památek a přínosu umění pro život člověka,

·        cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

·        rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

·        byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání,

·        dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

·        používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

·        uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, uplatňoval zásady prostorového vyjadřování,

·        porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafu, diagramů, tabulek atd.,

·        uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

·        osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

·        dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

·        projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

·        orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění. 

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        ovládal obecné principy periodizace historického vývoje společnosti a její kultury s akcentem na orientaci v oblasti vývoje hudby, a to zejména v souvislostech obecně historických a kulturních,

·        ovládal základy technického zobrazování,

·        dovedl vytvářet asociace mezi skutečným tvarem zobrazeného objektu a jeho znázorněním,

·        používal předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zásady poskytování první pomoci,

·        četl a zhotovoval pracovní výkresy a ovládal další způsoby grafické komunikace,

·        pracoval s osobním počítačem na přiměřené úrovni,

·        aktivně používal odbornou terminologii svého oboru, aplikoval poznané jevy, principy, estetické vztahy a souvislosti při řešení praktických úkolů,

·        měl komplexní přehled o výrobě a zpracování používaných materiálů a surovin a o zušlechťovacích procesech,

·        měl speciální vědomosti z oblasti uměleckořemeslného zpracování dřeva a kovů dané charakterem konkrétní specifické přípravy studijního oboru,

·        posuzoval vlastnosti používaného materiálu,

·        prováděl kontrolu jakosti materiálů a výrobků,

·        dodržoval technologickou a pracovní kázeň,

·        vedl osobní evidenci o vykonané práci, o spotřebě materiálu,

·        obsluhoval základní stroje a zařízení v dílnách a prováděl jejich běžnou údržbu,

·        uplatňoval základní vztahy své profese k ostatním profesím uměleckořemeslné práce,

·        orientoval se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy,

·        vykonával své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení.

Příprava ve studijním oboru uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi

·        pracoval podle složitějších technologických postupů,

·        rozpoznával závady na hudebním nástroji a volil optimální způsob jejich odstranění,

·        prováděl složité opravy hudebních nástrojů včetně restaurování historických hudebních nástrojů,

·        uplatňoval způsoby zvyšování efektivity práce a kvality výrobků a k těmto požadavkům vedl i podřízené pracovníky.

Výuka ve studijním oboru uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů se specifickou přípravou pro strunné nástroje postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        ovládal práce spojené s výrobou, seřízením nebo opravou strunných nástrojů; smyčců,

·        znal technologii zpracování dřeva i ostatních používaných materiálů,

·        ovládal práce související s prováděním povrchových úprav všech zhotovovaných strunných nástrojů.

Specifická příprava pro strunné nástroje vytváří předpoklady k tomu aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů po příslušné praxi

·        komplexně seřídil hudební nástroj, pomocí zrakových, sluchových a hmatových vjemů,

·        prováděl tónové úpravy,

·        rozpoznával závady na nástroji a volil optimální způsob jejich odstranění,

·        prováděl složité servisní a generální opravy nástrojů,

·        vyhotovoval administrativní podklady pro účtování nákladů na příslušné práce a opravy.

Specifická příprava pro strunné nástroje se v průběhu studia specializuje podle jednotlivých základních profesí výroby strunných nástrojů na: a) oblast přípravy pro výrobu houslí, b) oblast přípravy pro výrobu kytar, c) oblast přípravy pro výrobu smyčců.

Výuka ve studijním oboru uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů se specifickou přípravou pro klávesové nástroje postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        ovládal práce spojené s výrobou klavírů,

·        znal technologii zpracování dřeva, sesazení sesazenek z poddýžek a dýh,

·        ovládal práce s dýhou a poddýžkou související s povrchovou úpravou dýhovaných ploch,

·        znal výrobu speciálních polotovarů

·        prováděl půdování, kování a potahování, podílel se na okližování,

·        komplexně montoval mechanismus klavíru se dvěma pedály,

·         prováděl jednoduché regulační úkony mechanismu klavíru,

·        ovládal základní tónování,

·         vyhodnocoval opravy a způsob jejich odstranění.

Specifická příprava pro klávesové nástroje vytváří předpoklady k tomu aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů po příslušné praxi

·        prováděl náročné operace, jako je vypracování klavíru, montáž 3. pedálu prolongement,

·        individuálně prováděl složité řezbářské práce,

·        ladil nástroje, intonoval nástroje včetně kontroly celého výrobku,

·        komplexně seřídil mechanismus pomocí zrakových, sluchových a hmatových vjemů,

·        prováděl tónové úpravy a všechny regulační chody mechanismu,

·        rozpoznával, závady na nástroji a volil optimální způsob jejich odstranění,

·        prováděl složité servisní a generální opravy nástrojů,

·         vyhotovoval administrativní podklady pro účtování nákladů na příslušné práce a opravy.

Výuka ve studijním oboru uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů se specifickou přípravou pro dechové a bicí nástroje postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        ovládal práce při výrobě bicích nástrojů, jazýčkových a retných nástrojů, nátrubkových nástrojů a strojiv nátrubkových nástrojů,

Specifická příprava pro dechové a bicí nástroje vytváří předpoklady k tomu aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů po příslušné praxi

·        komplexně sestavil bicí nástroje, jazýčkové a retné nástroje, nátrubkové nástroje,

·        seřídil mechanismus strojiv,

·         zhotovil rytinu na nástroji,

·         pomocí zrakových, sluchových a hmatových vjemů prováděl tónové úpravy všech chodu mechanik nástrojů,

·         rozpoznal závady nástrojů a volil optimální způsob jejich odstranění,

·        prováděl složité servisní a generální opravy nástrojů,

·         vyhotovil administrativní podklady pro vyúčtování uměleckořemeslných prací a oprav.

·

Specifická příprava pro dechové a bicí nástroje se v průběhu studia specializuje podle jednotlivých základních profesí výroby dechových a bicích nástrojů na: a) oblast přípravy pro výrobu nátrubkových nástrojů, b) oblast přípravy pro výrobu strojiv, c) oblast přípravy pro výrobu jazýčkových a retných nástrojů.

Výuka v oblasti přípravy pro výrobu nátrubkových nástrojů postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        prováděl tvarování dílů, spojoval součásti pájením,

·        komplexně montoval nátrubkové nástroje,

·         vyhodnocoval opravy a způsoby odstranění závad.

Výuka v oblasti přípravy pro výrobu nátrubkových nástrojů vytváří předpoklady k tomu aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů po příslušné praxi

·        prováděl náročné operace, jako je montáž a stavba jednotlivých typů nástrojů včetně kontroly celého výrobku,

·        vykonával nižší technickohospodářské funkce.

Výuka v oblasti přípravy pro výrobu strojiv postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        zhotovoval části strojiv,

·        prováděl montáž měničů, snižců, lícování kanálků,

·        komplexně montoval strojiva,

·        vyhodnocoval opravy a způsoby jejich odstranění.

Výuka v oblasti přípravy pro výrobu strojiv vytváří předpoklady k tomu aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů po příslušné praxi

·        prováděl náročné pracovní operace,jako je montáž a stavba cylindrového a perinetového strojiva,

·        ladil nástroj včetně kontroly celého výrobku,

·        vykonával nižší technickohospodářské funkce.

Výuka v oblasti přípravy pro výrobu jazýčkových a retných nástrojů postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák

·        prováděl přípravu výroby a spojování částí mechanik,

·        komplexně montoval jazýčkové a retné nástroje,

·         vyhodnocoval opravy a způsoby odstranění závad.

Výuka v oblasti přípravy pro výrobu jazýčkových a retných nástrojů vytváří předpoklady k tomu aby absolvent studijního oboru uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů po příslušné praxi

·        prováděl náročné pracovní operace jako je montáž a stavba všech typů jazýčkových a retných nástrojů,

·        ladil nástroje včetně kontroly celého výrobku,

·        vykonával nižší technickohospodářské funkce.

Možnosti uplatnění absolventa

Vykonáním maturitní zkoušky absolvent získává kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno specifickou přípravou studijního oboru. Jedná se zejména o povolání manuálního charakteru při stavbě jednotlivých druhů hudebních nástrojů, jejich opravách a po získání praxe případně i restaurování historických hudebních nástrojů.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách.