CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor:

8251L Výtvarné a uměleckořemeslné práce

Kód a název vzdělávacího programu:

82-51-L/501 Umělecké řemeslné práce

Vstupní předpoklady žáků:

úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném učebním oboru, stanoveném platným předpisem

Délka vzdělávacího programu a forma studia:

2 roky denní studium, 3 roky večerní studium

 

Stručný popis studijního oboru

Studijní obor prohlubuje a posiluje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Poskytuje žákům historické poučení o vývoji společnosti a o výtvarných a estetických zákonitostech v tomto vývoji působících. Prohlubuje a posiluje vědomosti a dovednosti, směřující k realizaci slohových, uměleckých a uměleckořemeslných předmětů podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů. Věnuje se rovněž rozvoji vědomostí v oblasti ekonomické problematiky, organizaci a řízení pracovních kolektivů a činnostem ve sféře drobného podnikání.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovné vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, t.j. specifickému pro studijní obor umělecké řemeslné práce a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

1.      Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy.

2.      Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.

3.      Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.

4.      Vykonávání stanoveného dozoru.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o vyšší odborné studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání.

Uplatnění absolventů

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání nebo vybrané technickohospodářské činnosti provozního charakteru v souladu s požadavkem předepsané délky odborné praxe a předepsaného doplňujícího vzdělání.