PROFIL ABSOLVENTA

 

 

a) obecné vědomosti, dovednosti a postoje

·        ovládá dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti a dovednosti potřebné pro soukromý a pracovní styk s jinými lidmi,

·        je si vědom svých lidských práv a je ochoten respektovat práva jiných lidí,

·        dovede využívat svých poznatků z historie pro lepší pochopení své současnosti,

·        respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život,

·        uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a zvažuje své rozhodování a jednání v zájmu ochrany přírody a životního prostředí,

·        dodržuje platné jazykové normy, umí se výstižně a správně vyjadřovat v mateřském jazyce,

·        má odpovědný vztah ke kulturním a estetickým hodnotám

·        je schopen ústní, popř. písemné komunikace v jednom cizím jazyce o běžných pracovních i společenských situacích, porozumět odbornému textu, pohotově pracovat se slovníkem s jinými informačními zdroji,

·        má osvojen soubor znalostí středoškolské matematiky,

·        je schopen pracovat s počítačem a využívat běžných uživatelských programů,

·        snaží se zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví,

b) odborné vědomosti, dovednosti a postoje

·        zná obecné principy periodizace historického vývoje společnosti a její výtvarné kultury,

·        orientuje se v soudobém výtvarném vývoji, chápe společenskou funkci umění,

·        uplatňuje základní vztahy své profese k ostatním uměleckořemeslným profesím, zná význam a hodnoty památek,

·        je schopen vlastní tvorbou ovlivňovat směr a vývoj uměleckého řemesla při zachování rukopisu autora,

·        umí zachytit do materiálu myšlenku autora s přiznáním vlastního rukopisu realizátora,

·        umí provádět repliky slohových prvků i předmětů soudobé umělecké tvorby,

·        získá univerzálnost řemeslníka v celkovém rozsahu pro využití na montážních pracích a výstavách,

·        umí volit a navrhovat pracovní postupy, místo, stroje, nástroje a nářadí pro práci jednotlivce, skupiny pracovníků, vést pracovní kolektiv jak odborné řemeslné, tak hospodářsky s uplatněním ekonomických hledisek,

·        orientuje se v administrativní, účetní, právní a obchodní agendě, je vybaven znalostmi o problematice ve sféře soukromého podnikání,

·        ovládá v odpovídajícím rozsahu obecně závazné i specifické právní předpisy a normy,

·        má teoretické znalosti o základech konzervátorských a restaurátorských postupů,

·        umí posoudit přímé i nepřímé vlivy své profese na životní a pracovní prostředí, hodnotit je a zaujímat k nim odpovědné stanovisko.