MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
dne 15. 7. 1996, č.j. 23 685/96-25 s platností od 1. září 1990 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

82-51-L/535 (85-02-6) Scénická tvorba

 

Denní studium

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích
 hodin v ročníku

1.

2.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

14-16

14-16

 1. Společenskovědní

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

Cizí jazyk

3-4

3-4

Základy společenských věd

2

2

 2. Matematicko-přírodovědné

 

 

Matematika

2

2

Přírodověda

2-3

2-3

 3. Tělesná výchova

 

 

Tělesná výchova

2

2

 B. Odborné předměty

17

17

Dějiny umění

4

4

Výtvarná výchova

4

4

Ekonomika a organizace

2

2

Práce s počítačem

2

2

Scénická tvorba

3

3

Volitelný předmět

2

2

Povinné vyučovací předměty celkem

31-33

31-33

C. Volitelné předměty

 

 

Monumentální malba

2

2

Fotografování

2

2

D. Nepovinné předměty

 

 

Estetická výchova

2

2

Konverzace v dalším živém jazyku

2

2

Výpočetní technika

2

2

Technika administrativy

2

2

Sportovní hry          

2

2

 

Poznámky

1)        Učivo je rozvrženo v l. ročníku do 33 týdnů a ve 2. ročníku do 30 týdnů.

2)        Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou vydány  samostatně v souboru A " Všeobecně vzdělávací předměty pro  absolventy tříletých učebních oborů - denní studium".

3)        Výuka vyučovacích předmětů ekonomika a práce s počítačem  probíhá  podle učebních osnov schválených MH ČR dne 22. 7. 1994  pod č.j.173 693-74/1125. (Předmět ekonomika lze vyučovat  i podle  jiné učební osnovy, schválené pro netechnicky  zaměřené studijní obory).

4)        Učivo přírodovědy lze vyučovat jako jednotlivé předměty  fyzika, chemie, ekologie.

5)        Zařazování nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele  školy.

6)        Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30% celkové hodinové dotace v ročníku k zařazení  nových poznatků,vyplývajících z rozvoje védy a techniky a  lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám.

7)        Maturitní zkoušky se připravují a organizují podle platných  právních předpisů.

 

 

Večerní studium absolventů tříletých učebních oborů

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích
 hodin v ročníku

1.

2.

3.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

7

6

6

 1. Společenskovědní

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

Cizí jazyk

2

2

2

Základy společenských věd

1

-

-

 2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

Matematika

1

1

1

Přírodověda

1

1

1

 B. Odborné předměty

8

9

9

Dějiny umění

2

2

2

Výtvarná výchova

2

2

2

Ekonomika a organizace

-

1

1

Práce s počítačem

1

1

1

Scénická tvorba

2

2

2

Volitelný předmět

1

1

1

Povinné vyučovací předměty celkem

15

15

15

C. Volitelné předměty

 

 

 

Monumentální malba

1

1

1

Fotografování

1

1

1

D. Nepovinné předměty

 

 

 

Estetická výchova

 

 

 

Konverzace v dalším živém jazyku

 

 

 

Výpočetní technika

 

 

 

Technika administrativy

 

 

 

Sportovní hry          

 

 

 

  

Poznámky

1)      Učivo je rozvrženo v l. ročníku do 33 týdnů a ve 2. ročníku do 30 týdnů.

2)      Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu s ohledem na počet hodin uvedený v učebním plánu. Tematické plány schvaluje ředitel školy.

3)      Učivo přírodovědy lze vyučovat jako jednotlivé předměty fyzika, chemie, ekologie.

4)      Zařazování nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy.

5)      Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30% celkové hodinové dotace v ročníku k zařazení nových poznatků,vyplývajících z rozvoje vědy a techniky a lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám.

6)      Maturitní zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.